Media Type: Program

Event: 5th Daytona 500

Date: February 24, 1963

Track: Daytona International Speedway

Winner: Tiny Lund

Notes: None.

Related:

1963 Daytona 500